ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


دو صفحه از کتاب به خط توقیع و نسخ ، کاتب علی ابن هلال قرن 4 و 5 هجری قمری

دو صفحه از کتاب به خط توقیع و نسخ ، کاتب علی ابن هلال قرن 4 و 5 هجری قمری