ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


دستبند طلا با یاقوت قرمز و خطوط کوفی قلم زنی دوران ساسانی

دستبند طلا با یاقوت قرمز و خطوط کوفی قلم زنی دوران ساسانی