ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


خمسه نظامی گنجوی

دارای 14 مینیاتور و3