ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


خمسه نظامی گنجوی ، کاتب شاه محمود نیشابوری ، سده 10 هجری قمری

خمسه نظامی گنجوی ، خط نستعلیق ، دارای یک شمسه مذهب مرصع در ابتدا و پنج سرلوح تذهیب و حاشیه صفحات دارای تشعیر هندسی و گل و بوته و نقوش حیوانات ، کاتب شاه محمود نیشابوری ، سده 10 هجری قمری