ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


جام طلا مرصع با فیروزه و یاقوت های قرمز قلمزنی شیراز دوره قاجار

جام طلا مرصع با فیروزه و یاقوت های قرمز قلمزنی شیراز دوره قاجار