ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


انگشتری عقیق ، بالله المحمود فی کل فعاله ، دوره قاجار ، 1283 هجری قمری

انگشتری عقیق ، بالله المحمود فی کل فعاله ، دوره قاجار ، 1283 هجری قمری