ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


دیدار آقای دکتر مختاری مازندرانی ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی با آقای دکتر محفوظی

دیدار آقای دکتر مختاری مازندرانی ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی با آقای دکتر محفوظی
در این دیدار پیرامون همکاری در زمینه کتابهای خطی و انتشار نسخه های منحصر بفرد تبادل نظر شد همچنین مقرر شد نسخه هایی که مربوط به مذاهب مختلف اسلامی نظیر حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی و شیعی می باشد در اولویت انتشار قرار گیرد .  تاریخ درج: 1397/03/22