ایمیل: mahfouzi@mahfouzi-museum.com
mahfouzi.museum@gmail.com


از موزه دکتر محمد صادق محفوظی تقدیر شد

از موزه دکتر محمد صادق محفوظی تقدیر شد
دکتر محمد رضا کارگر مدیر کل  موزه ها و اموال منقول فرهنگی و تاریخی در هفته میراث فرهنگی  از آقای دکتر محمد صادق محفوظی به جهت تلاش های بی دریغ ایشان به مناسبت برپایی نمایشگاه نماز در موزه ملی تقدیر کرد.

تاریخ درج: 1394/04/11